voor inwoners, met gemeenten

Het verlenen van vrijstelling van de leerplicht is een gemeentetaak die bij de leerplichtambtenaar is belegd . Hiermee wordt gecontroleerd of de ouders voldoende informatie hebben geleverd om de kennisgeving in behandeling te nemen.

Inhoudelijk toetsing 

De onderzoekstaak naar de geldigheid van het beroep op vrijstelling is in onze regio belegd bij het Consultatie en Adviesteam.  Het doel van deze inhoudelijke toetsing is zoveel mogelijk jongeren te laten profiteren van het onderwijs, al dan niet in combinatie met zorg. Alle jongeren hebben immers recht op onderwijs. Het Consultatie en Adviesteam:

  • beoordeelt het dossier
  • voert indien noodzakelijk een gesprek met ouders (en jeugdige)
  • laat indien noodzakelijk een medisch onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk niet zijnde behandelend arts of psycholoog
  • voert eventueel overleg met een orthopedagoog die kan beoordelen of er mogelijkheden zijn binnen het onderwijs

Er volgt een schriftelijk advies aan de leerplichtambtenaar.