voor inwoners, met gemeenten

Zorgniveau 1

Dit onderwijsaanbod is vastgelegd volgens de indicatoren van de inspectie onderwijs. Het gaat hier om adequaat ingericht effectief onderwijs op groepsniveau volgens de indicatoren zoals de inspectie onderwijs aangeeft. Deze indicatoren hebben betrekking op het effectief gebruik van de methode, het hanteren van een leerlingvolgsysteem en de kwaliteit van de instructie en klassenmanagement.

Zorgniveau 2

Intensivering van het onderwijsaanbod. Extra zorg in de groepssituatie door de leerkracht of onderwijsassistent onder supervisie van de leerkracht. Het betreft leerlingen die tot de zwakste 25% behoren na hoofdmeetmoment 1.

Richtlijnen voor begeleiding op zorgniveau 2 voor technisch lezen en/of spelling:

  • Verlengde instructie, meer leertijd en meer oefentijd. Hierbij wordt uitgegaan van 3x per week extra instructie- en oefentijd gedurende 15-20 minuten (totaal 45-60 minuten);
  • Aangepaste instructie in kleinere stappen, extra feedback en gelegenheid tot extra verwerking;
  • Gebruik maken van aanvullende materialen uit de lees- en spellingmethode, eventueel materiaal uit andere methodes;
  • Evaluatie na de beschreven periode van ongeveer 20 weken.

Alleen herhaling van de instructie aan de instructietafel en begeleide verwerking van de aangeboden leerstof is niet voldoende om van zorgniveau 2 te kunnen spreken!

Zorgniveau 3

Extra intensieve en systematische aanpak door het inzetten van specifieke interventies. Deze begeleiding komt bovenop de interventie van zorgniveau 2. Leerkracht en intern begeleider/lees-specialist stemmen inhoud en aanpak af. Leerlingen die tot de zwakste 10% behoren, krijgen dus begeleiding op zorgniveau 1, 2 en 3 (na hoofdmeting 2 moet dus zowel zorgniveau 2 als 3 geboden worden).