voor inwoners, met gemeenten

Richtlijnen voor intensieve begeleiding op zorgniveau 3 voor spelling

 • Zeer intensieve begeleiding met een aanvullend spellingprogramma.
 • Intensieve en systematische aanpak door het inzetten van een specifieke interventie.
 • 3x 20 minuten (of in ieder geval in totaal 60 minuten) per week begeleiding.
 • Liefst één-op-één en anders in een groepje van maximaal 4 kinderen. In geval van begeleiding in groepjes: de meerwaarde van de groepsvorming dient helder te zijn. Hoe wordt de groep ingezet en welke processen worden daarmee gestimuleerd? Dit dient in het handelingsplan tot uitdrukking te komen.
 • Hulp gericht op de hiaten in de ontwikkeling van vaardigheden van de individuele leerling. Er moet dus aangesloten worden bij de hiaten die uit een foutenanalyse van het PI-dictee of de Cito Spelling naar voren komen (er dient dus een nulmeting te zijn gedaan met een niet-methode-gebonden toets, waarin spelling categorieën uit meerdere jaren zijn verwerkt).
 • Een handelingsplan opstellen dat moet voldoen aan de criteria.
 • Werken met effectieve remediërende methodes.
 • Wenselijk is het uitvoeren van een tussenmeting na een periode van 10 tot 12 weken. Deze meting laat zien of de extra begeleiding voldoende effect heeft gehad en kan leiden tot aanpassing van de begeleiding. De intensieve begeleiding wordt voortgezet tot aan het volgende hoofdmeetmoment. Hier volgt een evaluatie.

Geschikte spellingmaterialen voor specifieke interventies op zorgniveau 3 (lijst is niet uitputtend).

De school voldoet aan zorgniveau 3 als zij gebruik maakt van onderstaande materialen conform de richtlijnen voor intensieve begeleiding. Hierbij dient deze ondersteuning op een juiste wijze te worden gedocumenteerd in een handelingsplan per leerling.

 • Spelling in de lift
 • Speciale Spellingbegeleiding (Malmberg)
 • Taal in Blokjes
 • Hulpboeken Spelling (Cito)
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen (J. Schraven)
 • Begeleiding van kinderen met spellingproblemen (Meulenhoff)
 • Zuid-Vallei Spelling
 • PI-Spello