voor inwoners, met gemeenten

Voor de aanvraag van een dyslexieonderzoek naar Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zijn verschillende documenten van belang. Hieronder leest u om welke documenten het gaat.

In te vullen documenten

Zorg er voor dat voor Adobe Acrobat Reader de meest recente updates zijn uitgevoerd. Download vervolgens het formulier dat je wilt gebruiken, sla het op, op je computer en open het daarna met Adobe Reader. Vul het in en sla de gegevens op. Formulieren kunnen wel in de webbrowser worden ingevuld, maar de gegevens worden dan niet goed opgeslagen, evenals wanneer Adobe dus niet is bijgewerkt.

Beide ouders dienen de vragenlijst te ondertekenen, wanneer de ouders gescheiden zijn en toch beide ouders voogdij hebben. Anders voldoet de handtekening van één van de ouders.

De directeur van de school moet de vragenlijst ondertekenen.

  • Handelingsplannen (HP’s) voor Technisch Lezen (en eventueel Spelling) van minimaal de twee periodes tussen de laatste drie CITO-meetmomenten.HP’s van spelling zijn noodzakelijk als de leerling voornamelijk op spelling uitvalt. Groepsplannen voldoen ook.

Zorg voor een zo volledig mogelijk dossier, waarin specifiek omschreven staat hoe vaak, hoe lang, door wie (functie) en met welke methode de extra begeleiding gegeven is (bepaling zorgniveau). Belangrijk is dat de handelingsplannen tonen dat tussen meetmoment 1 en 2 hulp op minimaal zorgniveau 2 is geboden en tussen meetmoment 2 en 3 hulp op zorgniveau 3 (3x 20 minuten per week specifieke interventie).

  • LOVS – leerlingvolgsysteem gegevens

Deze moeten de scores van de DMT, Spelling, Rekenen en (indien afgenomen) Begrijpend Lezen/Luisteren bevatten. Liefst in A tot en met E notatie.  Het is fijn als ook niet-methode gebonden toetsen meegeleverd kunnen worden.

Aanleveren documenten

De documenten mailen naar dyslexie@regiogv.nl  (dus niet per post)

Het versturen lukt niet altijd in 1 mailbericht (max. 4 mb), dan graag de formulieren verspreiden over meerdere mailberichten, meestal is 2 à 3 berichten voldoende.

U ontvangt 1x een automatische melding als de berichten goed zijn aangekomen. Als de aanvraag in behandeling is genomen, ontvangt u daarvan een persoonlijke bevestiging.