voor inwoners, met gemeenten

Voor de aanvraag van een dyslexieonderzoek naar Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zijn verschillende documenten van belang. Hieronder leest u om welke documenten het gaat.

In te vullen documenten

Vanwege de omvang van de PDF-formulieren is het raadzaam deze eerst op uw computer te downloaden alvorens ze in te vullen. Rechtsklik hiervoor op de betreffende link en kies ‘Link/doel opslaan als’. Open het formulier daarna met een PDF-reader (bijvoorbeeld Adobe Reader), vul het in en sla het op. Verzend het vervolgens als bijlage per e-mail.


Vragenlijst ouders voor aanvraag dyslexieonderzoek

  • Beide ouders dienen de vragenlijst te ondertekenen, wanneer de ouders gescheiden zijn en toch beide ouders voogdij hebben. Anders voldoet de handtekening van één van de ouders.

Vragenlijst basisschool aanvraag dyslexieonderzoek

  • De directeur van de school moet de vragenlijst ondertekenen.

Handelingsplannen (HP’s) voor Technisch Lezen (en eventueel Spelling) van minimaal de twee periodes tussen de laatste drie CITO-meetmomenten.HP’s van spelling zijn noodzakelijk als de leerling voornamelijk op spelling uitvalt. Groepsplannen voldoen ook.

  • Zorg voor een zo volledig mogelijk dossier, waarin specifiek omschreven staat hoe vaak, hoe lang, door wie (functie) en met welke methode de extra begeleiding gegeven is (bepaling zorgniveau). Belangrijk is dat de handelingsplannen tonen dat tussen meetmoment 1 en 2 hulp op minimaal zorgniveau 2 is geboden en tussen meetmoment 2 en 3 hulp op zorgniveau 3 (3x 20 minuten per week specifieke interventie).
    Voorbeeld Handelingsplan dyslexiezorg

LOVS – leerlingvolgsysteem gegevens

  • Deze moeten de scores van de DMT, Spelling, Rekenen en (indien afgenomen) Begrijpend Lezen/Luisteren bevatten. Liefst in A tot en met E notatie.  Het is fijn als ook niet-methode gebonden toetsen meegeleverd kunnen worden.

Aanleveren documenten

De documenten mailen naar dyslexie@regiogv.nl  (dus niet per post)

Het versturen lukt niet altijd in 1 mailbericht (max. 4 mb), dan graag de formulieren verspreiden over meerdere mailberichten, meestal is 2 à 3 berichten voldoende.

U ontvangt 1x een automatische melding als de berichten goed zijn aangekomen. Zodra de aanvraag in behandeling is genomen, ontvangt u daarvan een persoonlijke bevestiging.