voor inwoners, met gemeenten

Scholen verzorgen het lees- en spellingsonderwijs. Als een leerling problemen ondervindt met het lees- en spellingsonderwijs en Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) heeft, kan extra begeleiding worden geboden.

Vergoeding?

Om in aanmerking te komen voor diagnostiek die wordt vergoed en eventuele behandeling van EED wordt een onderzoek/screening uitgevoerd.

Hiervoor is het belangrijk dat het dossier van de leerling voldoet aan verschillende criteria:

  1. Criterium van achterstand: de leerling behaalt op de drie meest recente hoofdmeetmomenten een E/V- (vijf min) op DMT (Drie Minuten Toets) of driemaal een D/V op de DMT en driemaal een E/V- (vijf min) op Cito spelling of PI-dictee.
  2. Criterium van hardnekkigheid: de leerling heeft gerichte begeleiding gehad op het gebied van lezen en/of spelling waarbij het effect van deze begeleiding onvoldoende is gebleken. De geboden hulp moet aan bepaalde eisen voldoen op zorgniveau 1, 2 en 3. Bij een vermoeden van EED bij een leerling moet het eerste half jaar (20 weken) extra begeleiding worden geboden op zorgniveau 2 en het tweede halfjaar (20 weken) extra begeleiding op zorgniveau 2 en 3.
  3. Wanneer er sprake is van bijkomende problematiek (comorbiditeit), zoals ADHD moet dit onder controle zijn. De hoofdbehandelaar van de screener (Het ABC) beoordeelt dit.

Begeleiding

Zoals hierboven genoemd, moet de geboden hulp op school (op zorgniveau 1, 2 en 3) aan bepaalde eisen voldoen voordat je in aanmerking kan komen voor een onderzoek naar EED. De school is hier verantwoordelijk voor. Het gaat om de volgende eisen:

  • Bij een E/V- scores op DMT is 60 minuten per week begeleiding voldoende. Dit geldt voor lezen op zorgniveau 2 (eerste half jaar) en 2 en 3 (tweede half jaar).
  • Bij D/V scores op DMT en E/V- scores op spelling moet  60 minuten per week begeleiding op spelling op zorgniveau 2 (eerste half jaar) en 2 en 3 (tweede half jaar) zijn gegeven.
  • Hebben beide vakgebieden (lezen en spelling) een E/V- score, dan is in het meest gunstige geval op beide vakgebieden 1 uur extra begeleiding op zorgniveau 3 geboden. Er moet in ieder geval op 1 van de 2 vakgebieden 1 uur per week extra begeleiding op zorgniveau 3 geboden zijn.
  • De leertijd wordt met minimaal 60 minuten per week uitgebreid. Advies is om minimaal drie keer per week 20 minuten extra instructie- en oefentijd in te plannen. De instructie- en oefentijd moet op één vakgebied 60 minuten voor lezen of 60 minuten voor spelling zijn. Dit is afhankelijk op welk vakgebied de E/V- scores worden gescoord.

In deze leidraad kunt u meer over het proces lezen dat doorlopen dient te worden bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie tot diagnostiek en behandeling. Deze leidraad is landelijk opgesteld door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, Dyslexie Centraal en Expertisecentrum Nederlands.